11 de oct de 2016

Anuncio de licitación

General

O Concello de Miño está a tramitar a adxudicación do Contrato de obras de “Reorganización e humanización de vías no centro urbano de Miño”, polo procedemento  aberto (con multiplicidade de criterios de adxudicación),  cun prezo máximo de licitación de 186.156,24 euros e 39.092,81 euros de IVE.


O prazo de presentación de ofertas é de 13 días naturais contados dende a publicación do último anuncio de licitación na prensa, no BOP e no perfil do contratante, no que pode consultar toda a información.

Anterior Siguiente