26 de mai de 2022

CONVOCATORIA DE EMPREGO: TÉCNICA/O DE TURISMO

Emprego, Turismo, Deporte, Promoción Económica e Tecido Asociativo

Emprego Turismo Deporte Promoción Económica Tecido Asociativo

 

 

Convocatoria para a selección e posterior nomeamento polo concello de Miño mediante o sistema de concurso-oposición libre dun/dunha funcionario/a interino/a pertencente ao Grupo A, subgrupo 2, escala de Administración xeral, subescala servizos especiais, denominación técnico/a de turismo vinculado ao desenvolvemento dun programa de carácter temporal de duración determinada (6 meses) denominado “Posta en valor da infraestrutura verde de interese turístico do concello de Miño – ano 2022” no marco do financiamento concedido a esta entidade pola Deputación Provincial da Coruña (BOP nº 59 do 28.03.2022) e constitución dunha bolsa de emprego para a mesma categoría profesional.

 

Bases e anexos en adxuntos desta publicación.

Adxuntos

Anterior Seguinte