Obras, Infraestructuras e Contratación

Obras Públicas

Correspóndelle a esta área o seguimento das obras públicas municipais, dos investimentos en conservación de edificios e equipamentos públicos, mesmo planificación dos pequenos investimentos nas materias indicadas Tamén correspóndelle ascompetencias en materia de limpeza viaria, roces e limpeza de edificios públicos.

Infraestructuras

Correspóndelle a esta área o seguimento da execución dos diferentes plans de obras, xa sexan autonómicos ou provinciais, e dos plans de investimentos nas Parroquias do Concello, incluída a mobilidade e seguridade viaria da rede municipal.

Contratación

Esta área asume a xestión dos procedementos de contratación do Concello.

Corresponde ao servizo de Contratación a tramitación dos expedientes administrativos para a realización de obras, adquisición de bens e contratación de servizos sometidos á normativa de contratación do sector público, así como de cantas incidencias prodúzanse durante a execución dos devanditos contratos ata a súa total extinción.

A tramitación dos devanditos expedientes está sometida aos principios de liberdade de acceso ás licitacións, publicidade, transparencia, igualdade de trato aos licitadores e eficiente utilización dos fondos públicos.

Novas da área
Contacto

Pode poñerse en contacto a través do correo electrónico ou ben recheando o seguinte formulario.

Código de verificación
Enviar

O responsable do tratamento dos seus datos é o Concello de Miño. A finalidade do tratamento é a atención da súa solicitude e manterlle informado das nosas actividades. Pode darse de baixa en calquera rmomento. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, revogación do consentimento e portabilidad se corresponde presencialmente no Concello, na nosa sede electrónica sede electrónica ou en dpd@concellodemino.gal. Para máis información, consulte nosa política de privacidade