Atención ao Cidadá, Urbanismo e Réxime Interno e Persoal

Servizos públicos

Atención xeral

No ámbito da atención cidadá xeral están os remates, competencias e funcionamento dos diferentes órganos e servizos do Concello, localización e horario de oficinas, trámites dos diferentes tipos de expedientes e documentación que se esixe, forma de xestión, divulgación das actividades e servizos e, en xeral, cuantos datos sirvan de base a quen haxa de relacionarse coa administración municipal e con outras administracións e institucións públicas.

A información xeral facilitarase obrigatoriamente á cidadanía, sen esixir para iso acreditación de lexitimación algunha. Poderá solicitarse verbalmente, por escrito ou por calquera outro medio de comunicación, sendo resolta da mesma forma, e, se é posible, de forma inmediata.

Permitirase acceder á información dos procedementos administrativos competencia do propio Concello. Establécense como datos básicos de cada procedemento os seguintes:

 • Normativa reguladora.
 • Servizo responsable coa súa dirección, teléfono, correo electrónico e demais medios de comunicación de que dispoña.
 • Documentos necesarios para o inicio do procedemento, prazos e a necesidade, no seu caso, de aboamento de taxas, impostos ou prezos públicos.
 • Igualmente incorporarase o impreso normalizado de inicio do procedemento.
 • A información xeral deberá ser facilitada e actualizada por cada unha das Áreas correspondentes.

Atención particular

Prestarase atención particular cando requira maior profundidade polas súas características.

Consistirá, basicamente, en facilitar aos solicitados ou aos seus representantes tanto o estado de tramitación en que se atopan os seus expedientes administrativos, aquela información de carácter persoal que estea a disposición do Concello.

Sempre coas limitacións e nos termos establecidos na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e a Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Urbanismo

A área de Urbanismo encárgase de:

 • Xestión dos servizos e actividades municipais relativas a Urbanismo, Vivenda e Disciplina Urbanística.
 • Impulso da elaboración de instrumentos de plan e xestión urbanística de todo tipo, antes do seu paso aos órganos competentes para a súa aprobación.
 • Impulso dos expedientes de contratación, inspección e control da execución dos contratos, adxudicación dos contratos menores e incoación e resolución de expedientes sancionadores relativos a materia da súa competencia.

Réxime Interior e Persoal

A área de Réxime Interior encárgase de:

 • Supervisión e xestión da política de Recursos Humanos, incluíndo a prevención de riscos laborais e a negociación colectiva.
 • Dirección e supervisión do Plan de Formación para o persoal municipal.
 • Comunicacións do Concello ante Administracións e Organismos Públicos en materia de emprego público e laboral.
 • Convocatoria de procedementos selectivos, designación de tribunais e aprobación de listas de admitidos e excluídos.
 • Concesión de permisos, licenzas e vacacións do persoal.
 • Concesión de axudas sociais aos empregados municipais.
 • Autorización para asistencia a accións formativas.
 • Aprobación das axudas de custo e indemnizacións do persoal.
 • Incoación de expedientes sancionadores e imposición de sancións ao persoal de natureza estatutaria e ao de carácter laboral, fóra dos funcionarios con habilitación de carácter nacional que se rexerán polo seu réxime específico, e das sancións que impliquen despedimento ou separación do servizo.
 • As demais decisións en materia de persoal non suxeitas á prohibición de delegación, de conformidade coa normativa vixente.
 • Xestión en xeral dos servizos e actividades relativas ao Réxime Interior, Contratación, Asistencia a Servizos e control de concesións, Patrimonio, Rexistro Xeral, Información, Estatística Actas Arquivo, Servizos Xurídicos e Sancións.
 • Determinación de criterios para a harmonización do Procedemento Administrativo, os Regulamentos e as Ordenanzas Municipais.
 • Relacións e coordinación coa Secretaría Xeral.
 • Impulso dos expedientes de contratación, inspección e control da execución dos contratos da súa competencia.
 • Formalización dos contratos patrimoniais e privados unha vez adxudicados e os administrativos.
 • Adxudicación de contratos menores e aprobación de convenios administrativos en materia da súa competencia.
Novas da área
Contacto

Pode poñerse en contacto a través do correo electrónico ou ben recheando o seguinte formulario.

Código de verificación
Enviar

O responsable do tratamento dos seus datos é o Concello de Miño. A finalidade do tratamento é a atención da súa solicitude e manterlle informado das nosas actividades. Pode darse de baixa en calquera rmomento. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, revogación do consentimento e portabilidad se corresponde presencialmente no Concello, na nosa sede electrónica sede electrónica ou en dpd@concellodemino.gal. Para máis información, consulte nosa política de privacidade