Educación, Cultura, Comunicación, Transparencia e Igualdade

Educación

Miño conta con dous centros educativos públicos, o Colexio Público Integrado Castro Baxoi que acolle escolares de Educación Infantil, Primaria e ESO, e o CEIP de Bemantes que imparte Educación Infantil e os primeiros cursos de Primaria.

CPI Castro Baxoi

CEIP Bemantes

Cultura

O Concello de Miño apoia e difunde a cultura en todos os seus formatos e niveis. Conta cunha biblioteca municipal no Centro Social de A Rúa e unha Axencia de Lectura no Centro Social de Bemantes, que ademais de ofrecer os seus fondos bibliográficos tamén acollen actividades de animación á lectura e de fomento da cultura en xeral.

Durante todo o ano hai tamén diversos programas de actividades culturais municipais dirixidos a todas as idades e a todos os gustos (Verán, Inverno e Nadal) sen esquecer os actos das Letras Galegas en torno ao 17 de maio.

Comunicación

A concellería de Comunicación encárgase da difusión das novas do Concello de Miño por todos os medios oportunos: prensa escrita, radio, tv, redes sociais, etc.

Ademais promociona e difunde a imaxe de Miño en todos cantos foros sexan necesarios.

Para os dous obxectivos traballa en colaboración co resto das concellerías e da alcaldía, así como do resto dos niveis da administración local. 

Transparencia

Segundo a Lei de Transparencia os concellos está obrigados a publicar de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da súa actividade relacionada co funcionamento e control da actuación pública.

A información suxeita ás obrigacións de transparencia será publicada na sede electrónica ou páxina web dunha maneira clara, estruturada e entendible para os interesados e, preferiblemente, en formatos reutilizables. Estableceranse os mecanismos adecuados para facilitar a accesibilidade, a interoperabilidade, a calidade e a reutilización da información publicada así como a súa identificación e localización.

A información será comprensible, de acceso fácil e gratuíto e estará ao dispor das persoas con discapacidade nunha modalidade fornecida por medios ou en formatos adecuados de maneira que resulten accesibles e comprensibles, conforme ao principio de accesibilidade universal e deseño para todos.

Igualdade

La Concejalía de Igualdad trabaja para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y la eliminación de todas las formas de discriminación por razón de sexo, en particular a que afecta a las mujeres. Fomenta la participación de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, en el mismo nivel de responsabilidad, derechos, obligaciones y libertad, con especial atención a la prevención de la violencia de género y a la atención a sus víctimas. En este sentido participa en la campaña En negro contra las violencias desde el año 2019, para sensibilizar a toda la población miñense.

Para esto sigue los principios básicos de igualdad de trato entre mujeres y hombres, discriminación directa e indirecta por razón de sexo y acciones positivas por parte de los poder públicos para corregir situaciones de desigualdad.

Además de en los aspectos más evidentes, la concejalía aplica también la perspectiva de género en la realidad social, cultural y artística de Miño, de manera que esta sea una realidad que abarque e implique a todo el pueblo.

Novas da área
Contacto

Pode poñerse en contacto a través do correo electrónico ou ben recheando o seguinte formulario.

Código de verificación
Enviar

O responsable do tratamento dos seus datos é o Concello de Miño. A finalidade do tratamento é a atención da súa solicitude e manterlle informado das nosas actividades. Pode darse de baixa en calquera rmomento. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, revogación do consentimento e portabilidad se corresponde presencialmente no Concello, na nosa sede electrónica sede electrónica ou en dpd@concellodemino.gal. Para máis información, consulte nosa política de privacidade