06 de feb de 2023

CONVOCATORIA DE EMPREGO: TÉCNICA/O DE ADMINISTRACIÓN XERAL

Emprego, Turismo, Deporte, Promoción Económica e Tecido Asociativo

Emprego Turismo Deporte Promoción Económica Tecido Asociativo

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN POLO CONCELLO DE MIÑO DUN/HA FUNCIONARIO/A INTERINO/A PERTENCENTE AO GRUPO A, SUBGRUPO 1, ESCALA DE AMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA TÉCNICA, DENOMINACIÓN TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE E CREACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO PARA A MESMA CATEGORÍA PROFESIONAL

Bases e anexos nos adxuntos desta publicación

Adxuntos

Anterior Seguinte