09 de xan de 2018

BOLSA DE TRABALLO DUN/DUNHA TRABALLADOR/A SOCIAL

Xeral

CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO E POSTERIOR CONTRATACIÓNDE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN/DUNHA TRABALLADOR/A SOCIAL

Prazo para presentación de solicitudes: 5 días hábiles dende a publicación do presente anuncio.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

Información: Unidade de Servizos Internos do Concello de Miño e no  Taboleiro de anuncios da sede electrónica:

https://sede.concellodemino.gal/es/informacion/tablon/

As solicitudes presentadas na forma prevista no  artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. (Neste caso, os aspirantes deberán comunicalo mediante telegrama ou telefax durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias).

Miño, 9 de xaneiro de 2018

O Concelleiro delegado da Área de Urbanismo, Medioambiente, Facenda e Persoal

Agustín Andrés Andrés
Anterior Seguinte